عرضه مستقیم آجر نسوز شیاردار

آجر نسوز شیاردار، یکی از انواع آجرهای منقوش است که برای نمای ساختمان مورد استفاده قرار گرفته و به دلیل داشتن شیارهایی در سطح بیرونی خود، به این نام معروف شده اس