قیمت آجر سنتی درجه یک در بازار اصفهان

فروش آجر سنتی شاموتی ارزان، در مقایسه با آجرهای سنتی که در نما ساختمان استفاده می شوند نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است. از مشخصات آجرهای سنتی شاموتی می توان