مرکز پخش آجر نسوز شاموتی نما

آجر نسوز شاموتی نما بسیار زیبا، مقاوم و دارای رنگ بندی متنوعی می باشد ودر نما سازی ساختمان ها کاربرد دارد. این نوع از آجرها بسیار صاف و هیچ گونه فرورفتگی و برآم